Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

toxlab@wp.pl

+48 32 25 403 79

Logo serwisu.

Toxlab sp. z o.o.

Logo serwisu. Logo serwisu.

Laboratorium toksykologiczne

Pracowania genetyki sądowej

Dokumenty

Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez Laboratorium Genetyczne DNALab Spółka z o. o. dla Zleceniodawców prywatnych.

Definicje:

Administrator – administratorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych, jest DNAlab Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kossutha 6
Serwis – strona internetowa http://www.dnalab.pl
Użytkownik – osoba fizyczna będąca użytkownikiem Serwisu
Regulamin – regulamin Serwisu
Zestaw – zestaw służący do pobrania Materiału niezbędnego do wykonania Usługi
Usługa – badanie genetyczne lub biochemiczne obejmujące:
A.  ustalenie ojcostwa lub pokrewieństwa
lub
B.  ustalenie ojcostwa lub pokrewieństwa wraz z przesłaniem Zestawu
lub
C.  ustalenie ojcostwa lub pokrewieństwa wraz z protokolarnym pobraniem Materiału
lub
D.  „test zdrady”
lub
E.  Genetyczną identyfikację płci płodu
Zamówienie – zamówienie Usługi przez Użytkownika
Zleceniodawca – Użytkownik, który złożył Zamówienie na Usługę
Formularz – strona www https://www.dna-testy.pl umożliwiająca złożenie przez Użytkownika Zamówienia na odległość
Zlecenie Badania – dokument zawierający niezbędne dane osobowe w celu wykonania Usługi
Instrukcja – dokument określający sposób pobierania wymazu z policzka oraz zabezpieczania śladów biologicznych do badań genetycznych (stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu)
Materiał – materiał biologiczny niezbędny do wykonania Usługi
Protokolarne pobranie materiału – pobranie materiału biologicznego do badań ojcostwa lub pokrewieństwa przez uprawniony do tego celu personel medyczny w obecności świadków po weryfikacji tożsamości badanych osób
Cennik – cennik Usług dostępny na stronie: http:// www.dnalab.pl/cennik
Laboratorium – miejsce wykonania usługi.

 

Postanowienia ogólne.

 

 1. Regulamin określa zasady:
  a) świadczenia, przez Administratora, usług drogą elektroniczną, oraz stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
  b) dokonywania, przez Administratora, sprzedaży na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  c) przetwarzania przez Administratora, danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
  d) Regulamin jest zgodny z wytycznymi Dyrektywy UE 2011/83/UE.
 2. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


Postanowienia szczegółowe.

 

 1. Administrator prowadzi sprzedaż Usług określonych niniejszym Regulaminem w zakresie badań ojcostwa lub pokrewieństwa oraz „testów zdrady” i badań genetycznej identyfikacji płci poronionego płodu dla Zleceniodawców prywatnych oraz badania w zakresie genetyki sądowej dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami z chwilą dokonania Zamówienia.
 3. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
  - dokonanie za pośrednictwem Serwisu zakupu Usługi na zasadach określonych w Regulaminie
  zadawanie pytań dotyczących badań i testów DNA przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych na stronach Serwisu
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, iż Serwis oferuje możliwość dokonania zakupu Usługi.
 5. Cena Usługi podana jest w walucie polskiej (PLN) w kwocie brutto przy uwzględnieniu obowiązującej stawki VAT. Administrator jest uprawniony do zmian cen Usług, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień już złożonych oraz będących w trakcie składania.
 6. Laboratorium Genetyczne DNALab Spółka z o. o. (Administrator) przyjmuje Zamówienia na Usługi (dalej Zamówienie) za pośrednictwem:
  formularza zamówień dostępnego na stronie:   https:/www.dna-testy.pl
  faksem pod numerem 32 254 03 79
  pocztą lub osobiście w siedzibie Laboratorium:
  DNALab Spółka z o. o., ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dnalab@wp.pl lub biuro@dnalab.pl
 7. Formularze zlecenia badań do samodzielnego wypełnienia/wydruku w formacie Adobe Acrobat (PDF) lub Microsoft Word (DOC) można pobrać ze strony:
  http://www.dnalab.pl/pobierz.html#forms
 8. Prawidłowe złożenie Zamówienia oraz akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży, zobowiązującej Administratora do wykonania zamówionej Usługi, a Zleceniodawcę do dokonania opłaty za zakupioną usługę i dostarczenia Materiału do badań.
 9. Warunkiem przyjęcia Zamówienia przez Administratora jest:
  a) wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań genetycznych/biochemicznych oraz potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem poprzez akceptację formuły na stronie Formularza niniejszej treści:
  „Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem świadczenia usług przez Laboratorium Genetyczne DNALab Spółka z o.o. i wyrażam zgodę na przeprowadzenie badań genetycznych zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług”
  b) podanie przez Użytkownika składającego Zamówienie (dalej Zleceniodawca) wymaganych danych:
  - danych kontaktowych: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adres email
  - sposobu dostarczenia Zestawu – o ile została wybrana Usługa zgodna z ptk. B) definicji
  c) zaakceptowanie przez Zleceniodawcę łącznej ceny realizacji Zamówienia wraz z podatkiem VAT oraz kosztami dostawy
 10. Po otrzymaniu Zamówienia, Administrator prześle na adres email podany przez Zleceniodawcę potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Wykonanie Usługi jest uzależnione od otrzymania przez Administratora wpłaty z góry.
 11. W przypadku gdy Administrator nie otrzyma wpłaty w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie uznane za wycofane przez Zleceniodawcę. Informacje o uznaniu Zamówienia za wycofane Administrator prześle na adres email podany przez Zleceniodawcę.
 12. Administrator może odmówić wykonania złożonego i nieopłaconego Zamówienia, jeżeli:
  a) dane podane przez Zleceniodawcę są niekompletne;
  b) poweźmie uzasadnione obawy, że:
  - dane podane przez Zleceniodawcę są fałszywe, błędne lub nieprawdziwe, lub
  Zamówienie zostało złożone w wyniku nieuprawnionej ingerencji w systemy informatyczne przez osobę niepowołaną;
  Zamówienie nie zostanie opłacone w terminie;
  W takim przypadku Administrator podejmie próbę skontaktowania się z Zleceniodawcą celem wyjaśnienia wątpliwości.
 13. Po złożeniu Zamówienia Zleceniodawca może:
  - wycofać Zamówienie - w dowolnym czasie, wysyłając informację na adres: biuro@dnalab.pl
  - dokonać modyfikacji Zamówienia - wyłącznie za zgodą Administratora, wysyłając informację na adres: biuro@dnalab.pl
 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zleceniodawcy popełnione przy składaniu Zamówienia, a w szczególności za błędy w adresie dostawy i / lub danych kontaktowych.
 15. Ceny i czas realizacji przeprowadzanych przez Administratora badań zawarte są w Cenniku. Czas realizacji badania liczony jest od daty dostarczenia Materiału do Laboratorium.
 16. W przypadku złożenia Zamówienia na usługę obejmującą Usługę zgodnie z pkt B) definicji Usługi, Zestaw zostanie przesłany na adres podany w Zamówieniu lub może zostać odebrany osobiście w siedzibie Laboratorium.
 17. Zleceniodawca może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania Zestawu przesyłając na adres Laboratorium oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy wzór odstąpienia (stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu), jednak nie później niż do dnia dostarczenia Materiału do Laboratorium.
 18. Z chwilą wysłania materiału do badań, Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osobistych osób, których dotyczy badanie, w szczególności za fakt pobrania materiału badawczego bez zgody badanych osób (lub ich ustawowych przedstawicieli).
 19. Laboratorium Genetyczne DNALab Spółka z o. o. (Administrator) nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie dostarczonego materiału w przypadku badań nieprotokolarnych oraz nie odpowiada za nieprawidłowe samodzielne pobranie materiału biologicznego, nieprawidłowe zabezpieczenie badanych próbek i nieprawidłowe oznaczenie poszczególnych próbek niezgodnie z Instrukcją.
 20. Zleceniodawca ma świadomość, iż wyniki przeprowadzonych badań mają charakter prywatny, nie wiążący organów władzy sądowniczej oraz organów administracji państwowej, w tym organów ścigania (Policji, Prokuratury itp.) i może mieć wpływ na podejmowane przez te organy decyzje lub prowadzone postępowania WYŁĄCZNIE według ich uznania.
 21. Płatności za usługi można dokonać:
  przelewem - na konto bankowe nr 57 2490 0005 0000 4530 8047 0838 w Alior Bank S.A.
 22. Gdy ilość i jakość materiału genetycznego w dostarczonych próbkach biologicznych uniemożliwia przeprowadzenie badania Laboratorium jest zobowiązane do pisemnego poinformowania o tym Zleceniodawcy wraz z przekazaniem informacji o bezpłatnym przesłaniu dodatkowych prawidłowo pobranych próbek w celu kontynuowania badań. W sytuacji niedostarczenia nowych próbek Zleceniodawca ponosi wówczas opłatę w wysokości 49 zł brutto/ próbkę, za izolację materiału genetycznego na podstawie wystawionej przez Laboratorium faktury korygującej.
 23. Wyniki przeprowadzonych badań oraz fakturę za ich wykonanie Zleceniodawca może:
  - odebrać osobiście w siedzibie Laboratorium Genetycznego DNALab Spółka z o. o., ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice
  - otrzymać pocztą na wskazany w formularzu zamówienia adres,
  - otrzymać w postaci pliku PDF na podany adres poczty elektronicznej.
 24. Wydana opinia z przeprowadzonych badań objęta jest ochroną prawno-autorską wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80 poz. 904 z późn. zm.). Jakiekolwiek jej rozpowszechnianie, kopiowanie, publikowanie, wprowadzanie do obrotu w całości lub w części, bez pisemnej zgody Laboratorium genetyczne DNALab Spółka z o. o, jest zabronione pod groźbą odpowiedzialności cywilno-prawnej i karnej.

 

Dane osobowe.

 

 1. Korzystanie z informacji udostępnionych na łamach Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne wyłącznie w przypadku:
  - dokonywania przez Użytkownika zakupu Usługi,
  - zadawania przez Użytkownika pytań.
 2. W przypadku składania Zamówienia poprzez Formularz, Użytkownik zobowiązany jest podać dane niezbędne do realizacji złożonego przez niego Zamówienia, tj.:
  - imię i nazwisko;
  - adres pocztowy na który ma być dostarczona opinia wraz z niezbędnymi dokumentami
  - dane do kontaktu: telefon kontaktowy, adres email.
  Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, na podstawie Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z pózn. zmianami w celu realizacji złożonego zamówienia, a następnie usunięte, za wyjątkiem danych wymaganych do udokumentowania wykonania usługi, przetwarzanych na powyższej ustawy.
 3. W przypadku składania zapytania poprzez stronę www Użytkownik zobowiązany jest podać adres email, na który zostanie wysłana odpowiedź na jego pytanie, jak również może podać imię i nazwisko. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, na podstawie Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z pózn. zmianami, a następnie zostaną usunięte.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić do Administratora na adres korespondencyjny lub wysłać wiadomość email na adres biuro@dnalab.pl. Wzór oświadczenia o wykreślenie danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 5. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych podanych przez Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach wiązanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@dnalab.pl lub tradycyjną na adres: DNLab Sp. z o.o. Ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice.
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego powyżej, jednak o nie więcej niż 14 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów, urządzeń mobilnych oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za to, że każda kombinacja czynników wymienionych w zdaniu poprzedzającym umożliwi korzystanie z Usług.
 3. Serwis oraz materiały w nim zamieszczone, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w:
  a) ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. z późn. zm.);
  b) ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.);
  c) ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211. z późn. zm.).
 4. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  b) informacje pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
  c) niezależne i niezawinione błędy w działaniu Serwisu;
  d) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Administratora, w szczególności spowodowane siłą wyższą;
  e) za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 6. Laboratorium genetyczne DNALab Spółka z o. o. (Administrator) zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 7. Tekst regulaminu znajduje się na stronie: http://www.dnalab.pl/regulamin.html.

0

specjalistów laboratoryjnych

0

lat doświadczenia

0

świadczonych usług

0

ekspertyz rocznie

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Logo serwisu. Logo serwisu.
Logo serwisu. Logo serwisu.
Logo serwisu.

Toxlab sp. z o.o.

40-844 Katowice, ul. Kossutha 6

 

+48 32 25 403 79, toxlab@wp.pl

 

NIP: 6492297350
KRS: 0000423490

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie

Dziękujemy

Logo serwisu.

Toxlab sp. z o.o.

Ukryj moduł.